D-kull

Ulvehiets D-kull

Født 15.05.2018 etter Hesselballe Yanko og Ulvehiets Capri.

Navn

Kjønn

Farge/pels

HD

AA

Meritter / annetUlvehiets Dankfart

Hann

Grå/kort

A

0

MH, Rygg røntget u.a

Ulvehiets Doffen

Hann

Grå/kortMH, BH-VT (Ferdselsprøven), bronsemerket lydighet

Ulvehiets Drancho

Hann

Sort/kort

A

0

Avlivet 1 år gammel grunnet svak muskulatur venstre side bak og halthet, ukjent årsak. Rygg røntget u.a

Ulvehiets Dis

Tispe

Grå/kort

A

0

MH, Rygg røntget u.a

Ulvehiets Dora

Tispe

Sort/kort

B

0

MH, Rygg røntget u.a

Dankfart 4 uker

Doffen 4 uker

Drancho 4 uker

Dis 4 uker

Dora 4 uker

D-kullets MH 09.11.2019 i Romelanda.

Dommer Lasse Johansson.


1

2

3

4

5

1a KONTAKT

Hilsing


Avviser kont. med knurring og/eller biteforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Unnviker konakt ved å trekke seg unna

Aksepterer kontakt uten å besvare. Trekker seg ikke unna

Tar kontakt selv eller besvarer kontaktforsøk

Dis, Doffen, Dora

Overdreven kontakttagende, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

Dankfart

1b KONTAKT

Samarbeide

Følger ikke med tross gjentatte lokkeforsøk. Gj.føres ikke innen tiden

Følger med motvillig

Følger med, men er ikke engasjert i testleder

Dora

Følger med villig. Engasjerer seg i testleder

Dis, Doffen

Følger med villig, er overdrevent engasjert i testleder, f.eks. hopper, gneller, bjeffer

Dankfart

1c KONTAKT

Håndtering

Avviser med knurring og/eller biteforsøk. Håndtering ikke gj.ført

Unnviker, trekker seg unna eller søker støtte hos fører

Aksepterer håndtering


Aksepterer, svarer med kontaktatferd

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Aksepterer, svarer med overdreven kontaktatferd

2a LEK 1

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Leker, starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Dankfart, Dis, Doffen, Dora


Starter veldig raskt, leker veldig aktivt


2b LEK 1

Griping

Griper ikke

griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller med fortennene

Dis, Doffen, Dora

Griper direkte med hele munnen

Dankfart

Griper direkte, hugger gjenstanden i farten

2c LEK 1

Griping og drakamp

Griper ikke

Griper nølende, slipper, holder, men trekker ikke i mot

Griper, trekker i mot, men slipper og tar nytt tak. Alt. tygger

Dis, Doffen

Griper direkte med hele munnen, trekker i mot til testleder slipper

Dankfart, Dora

Griper direkte med hele munnen, drar i mot, rykker. Alt. rykker også i den passive delen til testleder slipper

3a FORFØLGELSE

1. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul


Starter men avbryter før byttet

Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter

Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3a FORFØLGELSE

2. gang

Starter ikke/når ikke frem til første hjul


Starter men avbryter før byttet


Starter eller løper langsomt. Kan øke farten,avslutter


Starter med høy fart, målrettet - bremser ned ved byttet

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Starter direkte med stor fart. Løper forbi byttet. Kan snu

3b GRIPING

1. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Doffen, Dora

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse


Griper direkte, slipper

Dankfart, Dis

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

3b GRIPING

2. gang

Overser byttet. Alt. springer ikke frem

Griper ikke, snuser på gjenstanden

Griper tvilende eller med tidsforsinkelse

Griper direkte, slipper

Dis, Dora

Griper direkte, beholder byttet i 3 sekunder

Dankfart, Doffen

4 AKTIVITET

Er uoppmerksom/ uinteressert/ inaktiv

Er oppmerksom og rolig - står, sitter eller ligger

Dora

Er oppmerksom og i hovedsak rolig. Enkelte aktivitetsøkninger

Er oppmerksom med økende aktivitet eller etter hvert uro

Dankfart, Dis, Doffen

Veksler hurtig aktiviteter under momentet. Alt. uro under hele momentet

5a AVST. LEK

Interesse

Engasjeres ikke av fig.

Kontroll. Avbrudd kan forekomme

Interessert. Følger fig. uten avbrudd

Dora

Interessert. Vil starte. Enkelte startforsøk

Dankfart, Dis, Doffen


Veldig interessert. Gjentatte startforsøk

5b AVST. LEK

Trusler/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første del

Viser enkelte (1-2) trusselsignaler under momentets første og andre del

Viser flere trusselsignaler under momentets første del

Viser flere trusselsignaler under momentets første og andre del

5c AVST. LEK

Nysgjerrighet

Går ikke frem til fig. innen tiden

Går frem når fig. er aktiv på linjen

Går frem til den skjulte, men snakkende fig.

Går frem til fig. med lav kroppsholdning og/eller med tidsforsinkelse

Dis

Går frem direkte til fig. uten hjelp

Dankfart, Doffen, Dora

5d AVST. LEK

Lekelyst

Viser ingen interesse

Leker ikke, men viser interesse

Leker, kan gripe forsiktig, trekker ikke i mot


Griper, trekker i mot, men kan slippe og ta mytt tak

Dis

Griper direkte. Trekker i mot, slipper ikke

Dankfart, Doffen, Dora

5e AVST. LEK

Samarbeide

Viser ingen interesse

Blir aktiv, men avbryter

Er aktiv med fig. når denne er aktiv

Dis, Doffen

Er aktiv med fig. Viser også interesse mot passiv figurant 

Dankfart, Dora

Oppfordrer passiv fig. til fortsatt lek

6a OVERRASK

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Huker seg og stanser

Doffen

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Dis

Flykter høyst 5 meter

Dankfart, Dora

Flykter mer enn 5 meter

6b OVERRASK

Trussel/aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Doffen

Viser noe trusselatferd

Viser trusselatferd over lengre tid

Dankfart, Dis, Dora

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselsignaler og angrep som kan avslutte med bitt

6c OVERRASK

Nysgjerrighet

Går frem når fører legger ned kjeledressen/ innen tiden

Går frem når fører sitter på huk og prater med kjeledressen samt roper på hunden

Går frem til kjeledressen når føreren står ved siden av

Dankfart, Dis, Dora

Går frem til kjeledressen når føreren har gått halve distansen

Går frem til kjeledressen uten hjelp

Doffen

6d OVERRASK

Gjenstående redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Dankfart, Dis, Doffen, Dora


Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

6e OVERRASK

Gjenstående interesse

Viser ingen interesse

Dis

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen en gang

Stanser. Lukter eller ser på kjeledressen minst to ganger

Dankfart, Doffen, Dora

Biter i eller leker med kjeledressen. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med kjeledressen ved to eller flere passeringer

7a LYDFØLS

Redsel

Stanser ikke eller kort stopp

Doffen

Huker seg og stanser

Dankfart, Dora

Gjør unnamanøver uten å vende bort blikket

Dis

Flykter høyst 5 meter

Flykter mer enn 5 meter

7b LYDFØLS

Nysgjerrighet

Går ikke frem innen tid

Går frem når fører sitter på huk og prater med skrammelet samt roper på hunden

Dankfart, Dora

Går frem til skrammelet når føreren står ved siden av

Går frem til skrammelet når føreren har gått halve distansen

Går frem til skrammelet uten hjelp

Dis, Doffen

7c LYDFØLS

Vedvarende redsel

Ingen tempoforandring eller unnamanøver

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Liten bue eller tempoforandring ved noen av passeringene

Bue eller tempoforandring ved 1. passering. Mindre utslag ved 2. passering

Bue eller tempoforandring ved minst to passeringer uten minsket intensitet

Viser stor grad av redsel eller øket redsel ved samtlige passeringer

7d LYDFØLS

Vedvarende inter.

Viser ingen interesse

Doffen, Dora

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden en gang

Dis

Stanser. Lukter eller ser på lydkilden minst to ganger

Biter i eller leker med lydkilden. Interessen avtar etterhvert

Biter i eller leker med lydkilden ved to eller flere passeringer

Dankfart

8a SPØKELSER

Trussel/ aggresjon

Viser ingen trusselatferd

Dora

Viser enkelte trusselsignaler

Dankfart, Doffen

Viser trusselatferd over lengre tid

Dis

Viser flere trusselsignaler og noen angrep

Viser trusselatferd og flere angrep

8b SPØKELSER

Kontroll

Viser noe kontroll, deretter ingen interesse/ engasjerer seg ikke

Ser mot spøkelsene nå og da

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene. Lange avbrudd f.eks. begge spøkelsene halve avstand, alt. ett hele avstand

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot begge spøkelsene. Korte avbrudd

Dankfart, Dis, Doffen

Kontrollerer og/ eller viser reaksjon mot spøkelsene under hele momentet

Dora

8c SPØKELSER

Redsel

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører

Dankfart, Doffen, Dora

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, noe avstandsregulering

Oppholder seg hovedsakelig foran eller ved siden av fører, pendler mellom fluktstart og kontroll

Dis

Oppholder seg hovedsakelig bak fører. Pendler mellom fluktstart og kontroll

Bakker lenger enn båndets lengde eller forlater stedet. Alt. flykter

8d SPØKELSER

Nysgjerrighet

Går frem når fører har tatt av figurantene hodeplagget/ går ikke frem innen tid

Går frem når fører snakker med figurantene og roper på hunden

Går frem til spøkelset når fører står ved siden av

Dis

Går frem til spøkelset når fører har gått halve avstand

Går frem til spøkelset uten hjelp

Dankfart, Doffen, Dora

8e SPØKELSER

Kontakt

Avviser eller unngår kontaktforsøk/ tar ikke kontakt innen tiden

Aksepterer kontakten fra spøkelset uten å besvare den

Besvarer kontakten fra spøkelset


Tar selv kontakt med spøkelset

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Intensiv kontaktatferd mot spøkelset. Kan f.eks. hoppe og bjeffe

9a LEK 2

Lekelyst

Leker ikke

Leker ikke, men viser interesse

Starter langsomt, blir aktiv, leker

Starter raskt, leker aktivt

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Starter veldig raskt, leker veldig aktivt

9b LEK 2

Griping

Griper ikke

Griper ikke, snuser bare på gjenstanden

Griper forsiktig, eller nølende med framtennene

Griper direkte med hele munnen

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Griper direkte, hugger i gjenstanden i farten

10 SKUDD

Viser ingen berørthet. Rask kontroll og siden helt uberørt

Dankfart, Dis, Doffen, Dora

Avtagende kontroll under lek/ passivitet. Deretter uberørt

Retter interessen mot skytter, publikum eller annet, men returnerer til lek/ passivitet

Avbryter lek eller passivitet. Låser seg mot skytter eller annet. returnerer ikke til lek/ passivitet

Berørt, redd. Alt. vil forlate plassen, forsøker å flykte. Alt. føreren avstår fra skudd

D-kullets MH profil


Dankfart

Dis

Doffen

Dora

Kull medel

Schäfer medel

Socialitet

4,7

4,0

4,0

3,7

4,0

3,5

Lekfullhet

4,0

3,6

3,6

3,8

3,8

3,7

Jaktinteresse

4,3

4,0

3,8

3,5

3,6

2,7

Nyfikenhet/orädsla

3,7

3,9

4,9

3,7

4,0

3,8

Aggressivitet

2,0

2,3

1,3

1,7

2,0

1,8

Boldness

4,13

3,83

4,17

3,73

3,97

3,6

Copyright © All Rights Reserved.